הגדרות
המועדון – מיי ג'ים מועדון הכושר שלי בקריות.

חודש שוטף –מיום תחילת המנוי ועד לסוף אותו החודש.

חודש ראשון – החודש הראשון השלם בתום החודש השוטף .

מנוי לתקופה קצובה – התחייבות לתשלום לתקופה שהוגדרה מראש בזמן ההרשמה.

סוגי מנויים
דמי המנוי – משתנים בהתאם לסוגי המנויים השונים, כפי שנמסרו במועד ההרשמה

מנוי חודשי – מנוי לחודש ללא התחייבות, אין אפשרות להקפיא ולבטל במהלך החודש.
מנוי טריו – מנוי לשלושה חודשים, אין אפשרות להקפיא ואין אפשרות לבטל.

מנוי חודשי מתחדש – מנוי בהוראת קבע לשנתיים המתחדש חודש בחודשו , אין אפשרות להקפיא ניתן לבטל, אין דמי ביטול.

מנוי שנתי כולל חוגים – מנוי בהתחייבות לשנה, ניתן לבטל ולהקפיא (בתשלום).

מנוי שנתי למכון בלבד – מנוי בהתחייבות לשנה, ניתן לבטל ולהקפיא (בתשלום).

מנוי יום שנתי למכון בלבד – כניסה מוגבלת בימי א' -ה' עד השעה 15:00 ,בימי ו' עד 14:00 ,ניתן להקפיא ולבטל.

הקפאות
ההקפאות הן בעלות של 20 ₪ לשבוע, ניתן להקפיא בכפולות של שבוע ימים.

הקפאה תכנס לתוקף ל אחר מילוי הבקשה להקפאה והסדרת תשלום דמי ההקפאה.

לא תתאפשר הקפאת מנוי רטרואקטיבית.

תקופת המנוי תוארך בסיום תקופת המנוי המקורית במספר הימים שהוקפאו באישור המועדון.

ביטול מנוי
יש למלא בקשה לביטול המנוי בדלפק הקבלה, או לשלוח למייל : com.gmail@mygym2me ,לנמק מה סיבת הביטול .

במנוי חודשי מתחדש ניתן להגיש את הבקשה לביטול המנוי החל מהחודש הראשון (לאחר החודש השוטף).

דמי הביטול למנוי שנתי הם 199 ₪ חד פעמי, ההנהלה יכולה לשנות סכום זה לפני ההרשמה על דעת עצמה בלבד.

הביטול ייכנס לתוקף ביום ה- 30 ממועד הודעת החבר .

עד כניסת הביטול לתוקף. החבר רשאי להמשיך להתאמן במועדון.

אופן התשלום
תשלום המנוי יעשה בכרטיס אשראי. צ'קים או מזומן.

תשלום למנוי חודשי מתחדש יעשה רק באמצעות הוראת קבע, בכרטיס אשראי בחיוב חודשי (לא תופס מסגרת).

כתנאי לביצוע רכישת המנוי , החבר יתן את הסכמתו לגבייה באמצעות הוראת קבע לתשלום דמי המנוי .

דמי הרשמה וביטוח כלולים במחירי המנוי

תג כניסה
הכניסה למועדון תהא באמצעות תג כניסה שניתן לקבל בדלפק הקבלה בתנאים שיהיו נהוגים בזמן ההרשמה. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את מערכת הזיהוי מעת לעת.

אישור רפואי
האימון במועדון מותנה במילוי שאלון רפואי וחתימה על הצהרת בריאות או המצאת אישור רפואי מתאים, לפי הענין
ובהתאם להוראות החוק . האחריות המלאה להמצאת האישור הרפואי חלה על החבר עצמו ועל חשבונו.

בהעדר הצהרת בריאות או אישור רפואי מתאים, לא יתאפשר לחבר להתאמן במועדון, זאת מבלי לגרוע מחובתו להמשיך לשלם תמורת המנוי שרכש.
כוח עליון
כבמקרה וייסגר מועדון הכושר ו/או חלק ממתקניו בנסיבות שאינן תלויות במועדון הכושר כגון: התפרצות מגפת קורונה,
הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או גיוס כללי עקב מבצע צבאי רחב היקף, פגעי טבע וכדומה בנסיבות המפורטות לעיל המועדון יקפיא את המנוי )ללא עלות( לתקופת המגבלות, ומלבד זאת המנוי לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב
המניעה במקרה של ביטול המנוי ע"י החבר, יחולו תנאי הביטול הרגילים בתקנון זה ו/או בחוק.
כללי
• ניתן להצטרף למועדון החל מגיל 14. הצטרפות קטין (עד גיל 18 שנה) כחבר במועדון, טעונה הסכמת אחד ההורים בכתב.
• על החבר הסובל מבעיות רפואיות, לרבות מסוכרת, מחלות לב, לחץ דם גבוה או נמוך ו/או משתמש בתרופות, לרבות תרופות הכוללות חומרים מונעי קרישה, אנטי היסטמינים וחוסמי בטא, להתייעץ עם רופא טרם השימוש במתקני המועדון.
• האימון יתבצע בנעלי ספורט מתאימות ובגדי ספורט, חובה להשתמש במגבת על מתקני המועדון.
• חובה על החבר להישמע תמיד להנחיות והוראות צוות המועדון.
• החבר יקבל מאחד המאמנים של המועדון הדרכה ראשונה לשימוש ותפעול הציוד והמתקנים השונים המצויים במועדון טרם השימוש בהם.
• אין להשתמש במתקן כלשהוא ללא קבלת הדרכה לגבי אופן השימוש בו.
• אין להיכנס לשטח המועדון תחת השפעת אלכוהול, סמים או סמי הרגעה.
• אין להכניס למועדון בעלי חיים ו/או דברי אוכל, אלכוהול, כלים ואריזות העשויים מזכוכית/חומר שביר אחר.
• תאי ה אחסון יעמדו לרשות ולשימוש החבר לאחסון חפציו האישיים בזמן שהות ו במועדון בלבד.
• המועדון אינו אחראי לאובדן ו/או לגניבת חפצים בתחום המועדון, בין אם אוחסנו בתא אחסון ובין אם לאו.
• אחסון חפצי החבר בתא האחסון הינו על אחריותו בלבד.
• אין להשאיר ציוד מאוחסן בתאים לאחר עזיבת המועדון. בסיום שעות הפעילות במועדון יהא המועדון רשאי לפרוץ תאים נעולים ולאחסן את תכולתם במחסן נפרד. למשך 30 ימים, לאחר מכן ייתרם הציוד לנזקקים, לפי שיקול דעת המועדון.
• המועדון רשאי לסיים את חברותו של חבר במקרה של הפרת סעיף מהתקנון ו/או הוראות צוות או הנהלת המועדון ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות גסה ו/ או התנהגות שיש בה כדי לסכן את חברי המועדון, את שלומם ו/או את שלמות רכושם ו/או לגרום להם נזק כלשהו וכדומה.
• מוסכם ומוצהר כי לא יהיה כל החזר כספי עבור זמן מנוי שלא מומש ע“י החבר
• הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את ימי וזמני הפעילות במועדון מעת לעת .
• פתיחת חוג וקיומו תלויים במספר מינימלי של משתתפים. ההנהלה רשאית להפסיק חוג ו/או פעילות, לשנות את מועדי החוגים והפעילויות השונות ולהחליף מדריכים ומאמנים, לפי שיקול דעתה. וכן בחירת המוסיקה שמלווה את הפעילויות השונות
• במקרה שחבר נפצע במועדון, חובה עליו למלא דו“ח אירוע ולעדכן את ההנהלה והמאמן בסמוך לאירוע.
• הנהלת המועדון רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה את התקנון.
• התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים גם יחד
• אני הח"מ מאשר כי קראתי והבנתי את התקנון המהווה חלק מהחוזה בין המועדון לחבר ומאשר כי ניתנו לי
תשובות לכל שאלותי ונמסר לי הסבר בדבר זכותי לבטל את המנוי והעלויות הכרוכות בכך.
• חתימתי על תקנון זה ו על טופס ההרשמה מהווה את הסכמתי לכל האמור בתקנון.